Regulamin


REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM  TERRAOLIVE.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.terraolive.pl zarządzany jest przez Terra Olive Polska Sp. z o.o., 02-994 Warszawa, ul. Bruzdowa 23E; NIP:951-241-61-16, KRS 0000626669, REGON 3640906419

1.   Informacje Ogólne

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz umieszczony na witrynie www.terraolive.pl . Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Złożenie zamówienia

 • Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • W momencie złożenia zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.
3. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia

 • Chwilą zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment dokonania płatności, kwoty stanowiącej wartość zamówienia.

4. Zmiany w zamówieniu

 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu oraz wycofać złożone zamówienie w całości do momentu dokonania płatności. Dokonanie powyższych zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Sklepu. 
 
5. Odmowa realizacji

 • Sklep może odmówić realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem procedury składania zamówienia.
 • Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub odmówić rezerwowania towaru dla Klienta, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przedstawicielowi Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
6. Dostępność towaru

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

7. Zamówienia indywidualne

 • Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

8. Sprzedaż promocyjna

 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów  objętych tą forma sprzedaży.

9. Cena

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 • Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
10. Płatność

 • Płatność za zakupione produkty może nastąpić: za pośrednictwem systemu płatności przelewy24, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przy dostawie (pobranie kuriera). Wysyłka zamówionego towaru następuje po zarejestrowaniu płatności (cena produktu wraz z kosztami przesyłki) na rachunku bankowym Sklepu bądź, w przypadku pobrania kuriera, natychmiast po przygotowaniu przesyłki. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


 11. Koszt oraz sposób dostawy

 • Koszt dostawy towaru ponosi i opłaca w całości Klient.
 • Koszt dostawy jest zawsze podany przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu i jest doliczany do końcowej wartości zamówienia.
 • Sklep oferuje realizację dostawy w formie przesyłki kurierskiej, bez ograniczeń wartości zamówienia.
 • Koszt przesłania zamówionego towaru za granicę Polski ustalany jest indywidualnie w każdym przypadku.
12. Czas realizacji zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia należy liczyć od momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sklep zamówienia.
 • Przy obliczaniu czasu realizacji zamówienia nie uwzględnia się czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera.
13. Paragon / Faktura VAT

 • Do każdego zamówienia wystawiany paragon lub fakturę.
 • Faktura VAT wystawiana jest tylko wtedy, gdy zamawiający zaznaczy w formularzu zamówienia chęć otrzymania faktury oraz poda niezbędne dane adresowe i numer NIP. Oryginał faktury VAT lub paragon dołączany jest każdorazowo do przesyłki.
14. Weryfikacja przesyłki

 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie lub towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku towaru, należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Oryginał protokołu należy zachować.  
 • Kopię protokołu należy przesłać do Terra Olive Polska Sp. z o.o. na adres email: krzysztof.szymanski@terraolive.pl w terminie do 2 dni roboczych.
 
15. Odstąpienie od umowy i reklamacja

 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z zm.).  
 • Towar zwracany w trybie, o którym mowa powyżej, zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy butelki i ich opakowania dekoracyjne będą w nienaruszonym stanie.  
 • Zwracany towar należy odesłać  wraz z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem oraz oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy, na adres Sklepu:
 • Terra Olive Polska Sp. z o.o. 02-994 Warszawa, ul. Bruzdowa 23E
 • Za zwrócony towar Sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub na konto karty kredytowej, która została obciążona lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

16. Reklamacje

 • Reklamacji podlegają produkty, które w chwili ich dostarczenia są niezgodne z zawartą umową.  
 • W przypadku niezgodności produktu z umową zgłoszenie reklamacyjne należy skierować na adres email: krzysztof.szymanski@terraolive.pl , a reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Sprzedawcy: 
 • Terra Olive Polska Sp. z o.o. 02-994 Warszawa, ul. Bruzdowa 23E
 • Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez  Klienta. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku reklamacji uzasadnionej  towar  zostanie wymieniony. Jeśli Sprzedawca w danym momencie nie będzie dysponował towarem identycznym z zamówieniem zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub na rachunek karty kredytowej, która została obciążona lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

 
17. Odstąpienie od umowy – wyłączenia

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, jeśli zamówienie obejmowało produkty, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub produkty ulegające szybkiemu zepsuciu.

18. Ochrona danych i polityka prywatności

 • Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu i udostępnia je w celu realizacji zamówienia.
 • Sklep wykorzysta otrzymane od Klienta dane jedynie w celu realizacji zamówienia.
 • Sklep zachowa poufność danych Klienta i podda je ochronie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z zm.).
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


19. Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 • Adres Sklepu i jednocześnie adres korespondencyjny brzmi następująco:
 • Terra Olive Polska Sp. z o.o. 02-994 Warszawa, ul. Bruzdowa 23E
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.terraolive.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów sprzedaży załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep.